Usposabljanje za varno ravnanje z nevarnimi kemikalijami

Ravnanje je vsaka aktivnost, pri kateri se lahko pride v stik s kemikalijo, to je npr. delo s kemikalijami v laboratoriju, v proizvodnji, na gradbišču, stik s kemikalijo v primeru nezgodnega izpusta v skladišču…

Nevarne kemikalije so snovi ali zmesi, ki ustrezajo kriterijem za fizikalne nevarnosti, nevarnosti za zdravje ali nevarnosti za okolje, opredeljene v Prilogi I Uredbe (ES) št. 1272/2008 [CLP].

Usposabljanje je osredotočeno na konkretne nevarne kemikalije s katerimi posamezna stranka že ravna ali se pripravlja na ravnanje z njimi ali jih imate na skladišču ali splošno. Trajanje usposabljanja je zato odvisno od števila razredov uporabljanih nevarnih kemikalij ter morebitnih posebnosti posamezne stranke.

PROGRAM USPOSABLJANJA

Program vsebuje naslednja področja:

 • Zakon o kemikalijah
 • Razredi nevarnih kemikalij
 • Uredba CLP – razvrščanje, označevanje in pakiranje
 • Praktična uporaba varnostnega lista izdelka
 • Uredba REACH in povezane prepovedi
 • Skladiščenje razredov nevarnih kemikalij
 • Označevanje in elementi etikete
 • Strukturni, organizacijski in tehnični ukrepi za varnejše delo s kemikalijami
 • Varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu
 • Osebni varnostni ukrepi, kot na primer zaščitna oprema in veljavni standardi
 • Preprečevanje nesreč pri ravnanju in skladiščenju nevarnih kemikalij
 • Najboljše prakse pri ravnanju s kemikalijami

Usposabljanje izvaja Martina Radanović, dipl. var. inž., svetovalka za kemikalije. Kot ena vodilnih slovenskih svetovalk za kemikalije, na področje varnostni pri delu prinaša specializirano znanje za varno ravnanje z nevarnimi kemikalijami. Več kot 12 let izkušenj zagotavlja, da vsako usposabljanje temelji na praktičnih primerih za dejanske kemikalije s katerimi se ravna.

TRAJANJE IN KOTIZACIJA

Usposabljanje traja približno 2 uri, točna dolžina pa je odvisna od števila razredov nevarnih kemikalij s katerimi ravnate.

Tako kot trajanje je tudi kotizacija odvisna od števila razredov nevarnih kemikalij in števila udeležencev.

Za točno ponudbo nas kontaktirajte na info@kemikalije.si