REACH uredba

1. junija 2008 se je začela v celoti uporabljati uredba o Registraciji, Evalvaciji, Avtorizaciji in omejevanju Kemikalij (REACH) (OJ No. 1907/2006), ki velja za vse nevarne snovi, kot tudi za tiste, ki niso označene kot nevarne.

Po začetku veljavnosti uredbe REACH bosta proizvodnja in uvoz snovi (snov kot taka ali v pripravkih) v količinah 1 tone ali več leto na proizvajalca oziroma uvoznika mogoča le, če bo snov registrirana pri Evropski agenciji za kemikalije (ECHA, v nadaljevanju Agencija). V primeru snovi, ki so v postopnem uvajanju je možna kasnejša registracija ob pogoju, da bo snov pred-registrirana do 1. decembra 2008.

Snov v postopnem uvajanju: pomeni snov, ki je vpisana na Evropskem seznamu obstoječih snovi (EINECS). Med snovi v postopnem uvajanju spada tudi snov, ki se je proizvajala v Skupnosti ali v državah, ki so k Skupnosti pristopile kasneje, vendar pa je proizvajalec ali uvoznik ni dajal v promet in sicer vsaj enkrat v 15 letih pred začetkom veljavnosti te uredbe, pod pogojem, da ima proizvajalec ali uvoznik o tem dokumentirana dokazila.

Pred-registracija

Predregistracija dovoljuje podjetju, da se postopno prilagodi novemu sistemu. Vendar velja le za snovi v postopnem uvajanju. Predstavlja prehodno ureditev, ki dovoljuje kasnejšo registracijo snovi. S predhodno registracijo snovi ste upravičeni do podaljšanih rokov za registracijo, ki so odvisni količine (tonaže) (2010, 2013 ali 2018) in tudi nevarnih lastnosti snovi (npr. CMR snovi imajo obveznost registracije do 30. novembra 2010). Predregistracija je brezplačna.

Registracija

Registracija zahteva od proizvajalcev in uvoznikov snovi (v količinah od 1 tone ali več na leto na podjetje), da pridobijo zahtevane podatke o snoveh, ki so določeni v prilogah uredbe REACH in jih predložijo Agenciji v rokih, ki so določeni. Ti podatki omogočajo varno uporabo snovi ter pripravo ukrepov za zmanjševanje tveganja. Zahteva po podatkih je odvisna od količine proizvedene ali uvožene snovi (skupine: 1-10 ton, 10-100 ton, 100-1000 ton in nad 1000 ton).

Evalvacija

Evalvacija je element, ki vključuje evalvacijo registracijskega dosjeja in evalvacijo snovi. Agencija bo preverjala skladnost dosjeja z zahtevami po podatkih, ki izhajajo iz uredbe. Prav tako bo ocenila predloge strategij za testiranja. Evalvacijo snovi (natančnejši vsebinski pregled) s prioritetnega seznama bomo izvedle posamezne države članice, medtem ko bo industrija tista, ki bo pripravila analizo kemijske varnosti. S tem se odgovornost za oceno tveganja snovi prenaša s strani držav članic (obstoječi sistem) na industrijo. .

Omejitev

Omejitev je zasnovana kot “varovalna mreža” za upravljanje tveganj, ki jih drugi postopki REACH ne obravnavajo. Uredba REACH predvideva postopek omejevanja za upravljanje proizvodnje, dajanja na trg ali uporabo določenih snovi na ozemlju EU, če te snovi (snov kot taka, v pripravku ali v izdelku) predstavljajo nesprejemljivo tveganje za zdravje ljudi ali okolje. Omejitve snovi lahko veljajo za vse uporabe ali samo za določene uporabe in ni količinskega praga. Priloga XVII Uredbe REACH vsebuje seznam vseh omejenih snovi, pri čemer je posebej navedeno, katere uporabe so omejene. Obstoječe omejitve, določene v Direktivi o trženju in uporabi (76/769/EGS), so bile prenesene na REACH.

Obveščanje v dobavni verigi

REACH predvideva obveščanje v dobavni verigi v dveh smereh, in sicer obveščanje po dobavni verigi navzdol (dobavitelj strankam) in obveščanje po dobavni verigi navzgor (stranke dobaviteljem).

Obveščanje po dobavni verigi navzdol
REACH zahteva, da proizvajalci in uvozniki snovi kot takih ali v pripravkih obveščajo o tem, kako je njihovo snov mogoče uporabljati varno za ljudi in okolje.

Glavni instrument za takšno obveščanje po dobavni verigi navzdol je varnostni list. Proizvajalec, uvoznik ali nadaljnji uporabnik pripravi varnostni list v skladu s podobnim načelom, veljavnim pred začetkom veljavnosti REACH-a. Glavna razlika je v tem, da ima varnostni list, če je potreben, tudi prilogo, ki vključuje scenarije izpostavljenosti, v katerih so določeni pogoji, pod katerimi je snov ali pripravek mogoče uporabljati varno.

Obveščanje po dobavni verigi navzgor (stranke dobaviteljem)
Obveščanje po dobavni verigi navzgor s strani akterja vključuje sporočanje novih razpoložljivih informacij o nevarnih lastnostih ter informacij, ki lahko pod vprašaj postavijo primernost ukrepov za upravljanje tveganj, ki jih priporoča dobavitelj. Splošna obveznost distributerjev je posredovanje prejetih informacij naslednjemu akterju v dobavni verigi. Nadaljnji uporabniki imajo pravico, da svojo uporabo sporočijo dobavitelju, pri tem pa zagotovijo zadostne informacije za pripravo scenarija izpostavljenosti.

Obveščanje po dobavni verigi navzgor bo imelo pomembno vlogo, ko bo registracijski zavezanec pripravil poročilo o kemijski varnosti, vključno s scenarijem izpostavljenosti, če je to potrebno, in sicer kot del registracijske dokumentacije. Vir: spletna stran Urada za Kemikalije

Vir: Urad za kemikalije, Zakon o kemikalijah (ZKEM) /ZKem/

 

Za več informacij, svetovanje ali izdelavo konkretne pisne ponudbe nas pokličite GSM: +386 41 578 548 (Martina), na voljo smo od ponedeljeka do petka do 15 ure, ali pa nam pošljite e-mail na info@kemikalije.si