KEMIKALIJE – KDO POTREBUJE SVETOVALCA ZA KEMIKALIJE?

BIOCIDNI PRODUKTI

Svetovalca za kemikalije potrebuje, kdor potrebuje Dovoljenje za opravljanje dejavnosti prometa, prodaje in proizvodnje nevarnih kemikalij.

a) Promet z nevarnimi kemikalijami:

Razlaga pojmov:
Promet je uvoz, prodaja oziroma vsakršna prepustitev tretjemu.

Kot ste že morda brali na strani Urada za Kemikalije, potrebujete v prvi fazi sklenjeno pogodbo s svetovalcem za kemikalije (ali pa ga zaposlite). Ta sklenjena pogodba je podlaga za vašo Izjavo, da ste določili svetovalca za kemikalije.

Za to, da pridobite Dovoljenje za opravljanje dejavnosti prometa z nevarnimi kemikalijam po Zakonu o kemikalijah, potrebujete poslati na Urad za kemikalije Vlogo, ki je sestavljena iz:

– spremnega dopisa,
– izpolnjenega Obrazca za pridobitev dovoljenja, ki je objavljen na spletni strani urada,
– izjave predlagatelja, iz katere je razvidno, da je določil svetovalca za kemikalije, ki izpolnjuje predpisane pogoje v zvezi s stopnjo in smerjo izobrazbe, ter ima uspešno opravljen preizkus znanja iz predpisov, ki urejajo proizvodnjo in promet s kemikalijami.
– kopije plačila upravne takse

Nadaljnje je vaša naloga, da imate za vse nevarne izdelke (po Zakonu o kemikalijah), ki jih prodajate tudi varnostne liste v slovenščini v skladu z EU in Slovensko zakonodajo. Če jih še nimate, je pomembno, da imate originalne varnostne liste (po možnosti v skladu z REACH) in jih za vas pripravi in uredi svetovalec za kemikalije.
Seveda jih bo potrebno prijaviti na Uradu za kemikalije, izpolniti ustrezne obrazce, priložiti te varnostne liste in plačati takso. Izpolnitev teh obrazcev bo zahtevala tudi carinske številke (katere pridobite sami).

Sledi pa še najpomembnejše: etikete na izdelkih morajo biti v skladu z varnostnim listom in Zakonom o kemikalijah. (ter še kakšnim zakonom.) Če še niso, se morate odločiti ali boste lepili na izdelke navadne bele etikete, ali boste dali tiskati etiketo na grafično podlago.
Za biocidne izdelke pa je postopek malce drugačen in je potrebno biocid priglasiti na Urad za kemikalije skupaj z etiketo. Seveda se zraven priloži tudi izpolnjene predpisane obrazce in teste učinkovitosti.

V trgovini pa morate imeti izobešeno Napotilo uporabniku.

Dovoljenja za opravljanje dejavnosti prometa z nevarnimi kemikalijami ni treba pridobiti pravnim in fizičnim osebam, ki opravljajo promet na drobno z nevarnimi kemikalijami kot predmeti splošne rabe, ki so v skladu z Uredbo 1272/2008/ES razvrščene kot:

 • vnetljivi plini, kategorije nevarnosti 1,
 • vnetljivi aerosoli, kategorije nevarnosti 1 in 2,
 • vnetljive tekočine, kategorije nevarnosti 1 in 2,
 • vnetljive trdne snovi, kategorije nevarnosti 1, 2 in 3,
 • piroforne tekočine ali trdne snovi, kategorije nevarnosti 1,
 • kemikalije, ki v stiku z vodo sproščajo vnetljive pline, kategorije nevarnosti 1, 2 in 3,
 • samoreaktivne kemikalije vrste B, C, D, E in F,
 • kemikalije, ki povzročajo preobčutljivost kože, kategorije nevarnosti 1 in 2,
 • kemikalije, ki dražijo oči, kategorije nevarnosti 1 in 2,
 • kemikalije, ki dražijo dihalne poti,
 • specifično strupene za posamezne organe pri enkratni izpostavljenosti, kategorije nevarnosti 3,
 • kemikalije, ki imajo narkotične učinke,
 • nevarne za vodno okolje, kategorija akutne nevarnosti 1,
 • nevarne za vodno okolje, kategorija kronične nevarnosti 1 in 2,
 • nevarne za ozonski plašč,

Razen, če drug zakon prometa s temi kemikalijami ne ureja drugače.

Dovoljenja za prodajo nevarnih kemikalij tudi ni treba pridobiti znanstveno-raziskovalnim in izobraževalnim ustanovam, javnim zavodom in državnim organom, ki kemikalije uporabljajo izključno za svojo osnovno dejavnost.

b) Proizvodnja nevarnih kemikalij

Razlaga pojmov:
– Proizvodnja je pridobivanje, izdelava in dodelovanje, obdelovanje, predelovanje, polnjenje, pretakanje, mešanje kemikalij, v vmesne in končne izdelke s kemijskimi, fizikalnimi ali biološkimi procesi in postopki, pa tudi prevažanje znotraj proizvodne enote.
– Proizvajalec je pravna ali fizična oseba, ki v skladu s prejšnjo točko proizvaja ali pridobiva kemikalijo, pa tudi vsakdo, kdor jo dodeljuje, pakira, prepakira ali spremeni njeno ime za nadaljnjo uporabo.

Postopek pridobitve dovoljenja je enak, kot zgoraj opisano.

Kar se tiče varnostnih listov jih morate izdelati sami oz. vaš svetovalec za kemikalije, vaš kemik,… Torej natančno morate vedeti sestavo svojega izdelka (pripravka), da se lahko izdela varnostni list in imeti na voljo varnostne liste sestavin iz katerih izdelate vaš produkt.

Odvisno kakšen proizvajalec ste (sami mešate barve, prepakirate izdelek..) od tega je tudi odvisno, kako in na kakšen način se bodo izdelali ti varnostni listi, ter ali potrebujete dodatne teste za vaše izdelke.

Seveda pa zopet sledi še najpomembnejše, kar se tiče kupcev in posledično vas: etikete na izdelkih morajo biti v skladu z varnostnim listom in Zakonom o kemikalijah ter še kakšnim zakonom.

c) Skladiščenje nevarnih kemikalij

Razlaga pojmov:

– Skladiščenje je hramba kemikalij za namene proizvodnje, prometa, uporabe ali drugih dejavnosti

Torej tudi, če imate registrirano dejavnost skladiščenja in ne izvajate prodaje nevarnih kemikalji, temveč jih samo skladiščite za druge, potem tudi potrebujete pridobiti to dovoljenje.

Postopek pridobitve dovoljenja je enak, kot zgoraj opisano.

Dodatno: Pravna in fizična oseba, ki skladišči nevarno kemikalijo, mora poskrbeti za navodila za varno shranjevanje kemikalij in za oskrbo odpadkov skladno s predpisi o odpadkih ter v skladu s posebnimi predpisi odgovarja za vsako škodo, ki bi utegnila nastati pri njenem skladiščenju.

č) Uporabo nevarnih kemikalij, ki so v skladu z Uredbo 1272/2008/ES razvrščene kot:

 • akutno strupene (oralno, dermalno, pri vdihavanju), kategorije nevarnosti 1, 2 in 3,
 • mutagene za zarodne celice, kategorije nevarnosti 1A in 1B,
 • rakotvorne, kategorije nevarnosti 1A in 1B,
 • strupene za razmnoževanje, kategorije nevarnosti 1A in 1B,
 • specifično strupene za posamezne organe pri enkratni izpostavljenosti, kategorije nevarnosti 1,
 • specifično strupene za posamezne organe pri ponavljajoči izpostavljenosti, kategorije nevarnosti 1.

Dovoljenja iz četrtega odstavka tega člena ni treba pridobiti znanstveno-raziskovalnim in izobraževalnim ustanovam, javnim zavodom in državnim organom, ki kemikalije uporabljajo izključno za svojo osnovno dejavnost.

Ko ste pridobili dovoljenje in izvedli prijavo varnostnih listov na Urad za kemikalije pa vas čaka še letno poročanje na Urad za kemikalije, vsako leto do konca marca.

Vir: Urad za kemikalije, Zakon o kemikalijah (ZKEM) /ZKem/

 

Za več informacij, svetovanje ali izdelavo konkretne pisne ponudbe nas pokličite GSM: +386 41 578 548 (Martina), na voljo smo od ponedeljeka do petka do 15 ure, ali pa nam pošljite e-mail na info@kemikalije.si