KEMIKALIJE - KDO POTREBUJE SVETOVALCA ZA KEMIKALIJE?

Kdor želi pridobiti dovoljenje za opravljanje dejavnosti proizvodnje nevarnih kemikalij, prometa z nevarnimi kemikalijami, skladiščenja nevarnih kemikalij ali uporabe nevarnih kemikalij, razvrščenih kot zelo strupene (T+) ali strupene (T) po Zakonu o kemikalijah morate zadostiti pogojem prepisanim v Zakonu o kemikalijah in izvesti spodnje postopke za to dovoljenje: Svetovalec za kemikalije

SPREMEMBA ZAKONODAJE

V februarju 2011 je bil sprejet in začel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o kemikalijah (ZKem-C) (Ur.l.RS št.9/2011), ki usklajuje Zakon o kemikalijah z novo evropsko kemijsko zakonodajo.


Prav tako je bil sprejet nov Pravilnik o sporočanju podatkov za kemikalije (Ur.l.RS št.35/2011), ki uvaja tudi novost sporočanja v elektronski obliki.

Pravilnik o obveščanju uporabnikov, vodenju evidenc in posebnih pogojih za promet z nevarnimi kemikalijami (Uradni list RS, št. 48/12) ima v svoji prilogi tudi novo Napotilo uporabniku.

Poznate biocidne izdelke?

a) Promet z nevarnimi kemikalijami:

Razlaga pojmov:
Promet je uvoz, prodaja oziroma vsakršna prepustitev tretjemu.

Kot ste že morda brali na strani Urada za Kemikalije, potrebujete v prvi fazi sklenjeno pogodbo s svetovalcem za kemikalije (ali pa ga zaposlite). Ta sklenjena pogodba je podlaga za vašo Izjavo, da ste določili svetovalca za kemikalije.

Za to, da pridobite Dovoljenje za opravljanje dejavnosti prometa z nevarnimi kemikalijam po Zakonu o kemikalijah, potrebujete poslati na Urad za kemikalije Vlogo, ki je sestavljena iz:

- spremnega dopisa,
- izpolnjenega Obrazca za pridobitev dovoljenja, ki je objavljen na spletni strani urada,
- izjave predlagatelja, iz katere je razvidno, da je določil svetovalca za kemikalije, ki izpolnjuje predpisane pogoje v zvezi s stopnjo in smerjo izobrazbe, ter ima uspešno opravljen preizkus znanja iz predpisov, ki urejajo proizvodnjo in promet s kemikalijami.
- kopije plačila upravne takse

Nadaljnje je vaša naloga, da imate za vse nevarne izdelke (po Zakonu o kemikalijah), ki jih prodajate tudi varnostne liste v slovenščini v skladu z EU in Slovensko zakonodajo. Če jih še nimate, je pomembno, da imate originalne varnostne liste (po možnosti v skladu z REACH) in jih za vas pripravi in uredi svetovalec za kemikalije.
Seveda jih bo potrebno prijaviti na Uradu za kemikalije, izpolniti ustrezne obrazce, priložiti te varnostne liste in plačati takso. Izpolnitev teh obrazcev bo zahtevala tudi carinske številke (katere pridobite sami).

Sledi pa še najpomembnejše: etikete na izdelkih morajo biti v skladu z varnostnim listom in Zakonom o kemikalijah. (ter še kakšnim zakonom.) Če še niso, se morate odločiti ali boste lepili na izdelke navadne bele etikete, ali boste dali tiskati etiketo na grafično podlago.


Za biocidne izdelke pa je postopek malce drugačen in je potrebno biocid priglasiti na Urad za kemikalije skupaj z etiketo. Seveda se zraven priloži tudi izpolnjene predpisane obrazce in teste učinkovitosti.

 

V trgovini pa morate imeti izobešeno Napotilo uporabniku.

 

Dovoljenja za opravljanje dejavnosti prometa z nevarnimi kemikalijami ni potrebno pridobiti za pravne in fizične osebe, ki opravljajo promet na drobno s kemikalijami kot predmeti splošne rabe, ki so razvrščeni v skupine zelo lahko vnetljivih, lahko vnetljivih, vnetljivih, dražilnih in okolju nevarnih kemikalij, razen, če prometa teh kemikalij ne ureja na poseben način drug zakon. Vendar, če te izdelke vnašate ali uvažate iz EU, potem ste zavezani, da pridobite to dovoljenje in prijavite varnostne liste ter seveda uredite etikete!

b)Proizvodnjo nevarnih kemikalij

Razlaga pojmov:
- Proizvodnja je pridobivanje, izdelava in dodelovanje, obdelovanje, predelovanje, polnjenje, pretakanje, mešanje kemikalij, v vmesne in končne izdelke s kemijskimi, fizikalnimi ali biološkimi procesi in postopki, pa tudi prevažanje znotraj proizvodne enote.
- Proizvajalec je pravna ali fizična oseba, ki v skladu s prejšnjo točko proizvaja ali pridobiva kemikalijo, pa tudi vsakdo, kdor jo dodeljuje, pakira, prepakira ali spremeni njeno ime za nadaljnjo uporabo.

Postopek pridobitve dovoljenja je enak, kot zgoraj opisano.

 

Kar se tiče varnostnih listov jih morate izdelati sami oz. vaš svetovalec za kemikalije, vaš kemik,... Torej natančno morate vedeti sestavo svojega izdelka (pripravka), da se lahko izdela varnostni list in imeti na voljo varnostne liste sestavin iz katerih izdelate vaš produkt.

Odvisno kakšen proizvajalec ste (sami mešate barve, prepakirate izdelek..) od tega je tudi odvisno, kako in na kakšen način se bodo izdelali ti varnostni listi, ter ali potrebujete dodatne teste za vaše izdelke.

Seveda pa zopet sledi še najpomembnejše, kar se tiče kupcev in posledično vas: etikete na izdelkih morajo biti v skladu z varnostnim listom in Zakonom o kemikalijah ter še kakšnim zakonom.

c) Skladiščenje nevarnih kemikalij

Razlaga pojmov:

- Skladiščenje je hramba kemikalij za namene proizvodnje, prometa, uporabe ali drugih dejavnosti

Torej tudi, če imate registrirano dejavnost skladiščenja in ne izvajate prodaje nevarnih kemikalji, temveč jih samo skladiščite za druge, potem tudi potrebujete pridobiti to dovoljenje.

Postopek pridobitve dovoljenja je enak, kot zgoraj opisano.

 

Dodatno: Pravna in fizična oseba, ki skladišči nevarno kemikalijo, mora poskrbeti za navodila za varno shranjevanje kemikalij in za oskrbo odpadkov skladno s predpisi o odpadkih ter v skladu s posebnimi predpisi odgovarja za vsako škodo, ki bi utegnila nastati pri njenem skladiščenju.

č) Uporabo nevarnih kemikalij, razvrščenih kot zelo strupene (T+) ali strupene (T).

Razlaga pojmov:

- Uporaba je priprava za rabo, raba, shranjevanje.
- Ravnanje je vsaka aktivnost, pri kateri se lahko pride v stik s kemikalijo.
Postopek pridobitve dovoljenja je enak, kot zgoraj opisano. Za lastno uporabo oz. za vaše delavce morate imeti na voljo varnostne liste,…….

 

Dovoljenja za uporabo nevarnih kemikalij razvrščenih kot T+ ali T, ni treba pridobiti znanstveno-raziskovalnim in izobraževalnim ustanovam, javnim zavodom in državnim organom, ki kemikalije uporabljajo izključno za svojo osnovno dejavnost.

 

Ko ste pridobili dovoljenje in izvedli prijavo varnostnih listov na Urad za kemikalije pa vas čaka še letno poročanje na Urad za kemikalije, vsako leto do konca marca.

 

Vir: Urad za kemikalije, Zakon o kemikalijah (ZKEM) /ZKem/


Za več informacij , svetovanje ali izdelavo konkretne pisne ponudbe nas pokličite GSM: +386 41 578 548 (Martina), na voljo smo vsak dan od 09.00 do 17.00, ali pa nam pošljite e-mail na info@kemikalije.si